សុំទោស with lyric karaoke

I.

ពេលនឹកដល់សង្សារចាស់ ចង់យំ គ្រាមួយដែលមានរូប គ្រាមួយដែលមានរូបម៉ុ គ្រាមួយដែលមានរូបម៉ុ គ្រាមួយដែលមានរូបម៉ុម នៅក្បែរ ទុកអូនជាស្រីលេងសើច មិនថែ បណ្តោយអោយអូនដក់ស្នេហ៍ ចេញពីបងតាមចិត្ត II.

វេលាចេះតែកន្លង ផុតទៅ បងបានបែកគ្នាពីពៅ បងបានបែកគ្នាពីពៅ រៀងខ្លួន រៀងខ្លួន រៀងខ្លួន បងក៏ទៅមានអ្នកថ្មី បងក៏ទៅមានអ្នកថ្មី បងក៏ទៅមានអ្នកថ្មី បងក៏ទៅមានអ្នកថ្មី មុនស្ងួន ចៃដន់ថ្ងៃនេះជួបអូន រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបងទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ាអូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណាអ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង III.

ហេតុអ្វីមិនព្រមស្អប់បង III.

ហេតុអ្វីមិនព្រមស្អប់បង III.

ហេតុអ្វីមិនព្រមស្អប់បង ព្រលឹង ហេតុអ្វីអូនស្រក់ទឹកភ្នែក យ៉ាងហ្នឹង បើមិនបានជួបមាសមេ ពេលហ្នឹង បងរឹកតែនៅមិនដឹង ថាអូននៅតែស្មោះ ថាអូននៅតែស្មោះ ថាអូននៅតែស្មោះ R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបង អូននៅតែចាំបង ទោះបងខុសពាន់ដង ទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ា អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណា អ្នកក្បែរអូន អ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកា មានតែភាពឯកា កំដរជីវ៉ា ចាំបង R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ R.

អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបង អូននៅតែចាំបង ទោះបងខុសពាន់ដង ទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ា អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណា អូនមិនមានអ្នកណា អូនមិនមានអ្នកណា អូនមិនមានអ្នកណា អ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកា កំដរជីវ៉ា ចាំបង ចាំបង.